TISAX 评估声明

电磁线工厂
塞尔维亚兹雷尼亚宁

TISAX 评估声明

电磁线工厂
中国苏州

环境管理系统 (EMS) 认证

ISO 14001:2015
电磁线工厂
德国巴德阿罗尔森

TISAX 评估声明

绕组线工厂
德国巴德阿罗尔森
德国布拉姆舍

质量管理系统 (QMS) 认证

ISO 9001 : 2015
电磁线工厂
马来西亚吉隆坡

质量管理系统 (QMS) 认证

ISO 9001 : 2015
电磁线工厂
日本龟山

质量管理系统 (QMS) 认证

IATF 16949 : 2016
电磁线工厂
美国印第安纳州富兰克林

质量管理系统 (QMS) 认证

IATF 16949 : 2016
电磁线工厂
Suzhou, China

质量管理系统 (QMS) 认证

ISO 9001 : 2015
电磁线工厂
美国印第安纳州富兰克林

质量管理系统 (QMS) 认证

ISO 9001 : 2015
电磁线工厂
美国田纳西州富兰克林

质量管理系统 (QMS) 认证

ISO 9001 : 2015
电磁线工厂
Suzhou, China

Underwriters Laboratories (UL) 认证

OBMW2 E518022
电磁线组件
Kuala Lumpur, Malaysia